Regulamin

 • Doba hotelowa trwa od godz. 12.00 do godz. 12.00 dnia następnego.
 • Wstępnej rezerwacji pokoi można dokonywać osobiście, telefonicznie bądź mailowo, wymagane jest pozostawienie numeru telefonu komórkowego gościa nocującego.
 • Potwierdzenia rezerwacji dokonuje pracownik hotelu telefonicznie w dniu przyjazdu gościa do godz. 12.00 przed rozpoczęciem doby hotelowej.
 • W celu potwierdzenia rezerwacji gość zobowiązany jest do:
  • w przypadku klienta biznesowego – pozostawienia danych firmy potrzebnych do wystawienia FV w razie nie przybycia gościa do hotelu
  • w przypadku klienta indywidualnego – podania numeru karty kredytowej wraz z datą ważności oraz kodem CVV2 (w przypadku kart Visa) lub kodem CVC2 (w przypadku kart Mastercard).

  Rezerwacje potwierdzoną można bezkosztowo anulować do godz. 15.00 w dniu przyjazdu. W przypadku odwołania rezerwacji w dniu przyjazdu w godz. od 15.00 do 18.00 klient zostanie obciążony 50 % wartości pierwszej doby pobytu. W przypadku odwołania rezerwacji po godz. 18.00 lub nie przybycia do hotelu klient zostanie obciążony 100 % wartością pierwszej doby pobytu.
 • Prosimy Państwa o zachowanie ciszy nocnej na terenie hotelu w godz. 22.00 – 6.00.
 • Drzwi wejściowe do hotelu zamknięte są w godz. 24.00-6.00. Konieczność otwarcia w innych porach należy zgłosić w recepcji.
 • Prosimy Państwa o nie palenie tytoniu w pokojach hotelowych.
 • Prosimy Państwa o pozostawienie wartościowych rzeczy w depozycie hotelowym.
  Hotel odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług wyłącznie na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
 • Po każdorazowym opuszczeniu hotelu prosimy Państwa o pozostawienie klucza z pokoju w recepcji.
 • Osoby nie zameldowane prosimy o opuszczenie hotelu na czas od godz. 22.00 – 6.00.
 • Gość hotelowy nie może przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom.
 • Przed opuszczeniem pokoju lub przed ułożeniem do snu prosimy Państwa o sprawdzenie szczelności zamknięć kranów, instalacji wodociągowej, spłuczki oraz wyłączenie urządzeń pobierających energię elektryczną.
 • Bezpodstawne użycie gaśnicy pociąga za sobą odpowiedzialność finansową.
 • Zabrania się przenoszenia i wynoszenia wyposażenia pomieszczeń.
 • Osoby z winy których powstały uszkodzenia przedmiotów oraz urządzeń hotelu ponoszą odpowiedzialność materialną ( 300% jego wartości ) .
 • Hotel odpłatnie świadczy usługi: prowadzenie rozmów telefonicznych, pranie i prasowanie bielizny, wykonywanie specjalnych zleceń : udostępnienie fax-u, ksero.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10,00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 • Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotel przechowa przez 3 miesiące.
 • DYREKCJA HOTELU